ΑΦΗΓΗΣΗ - Μέρος Δεύτερο


Μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο « Μυρτιές και Δάφνες
στους αγίους της Λέσβου » του θεολόγου κου  Γεωργίου  Σωτηρίου, 
εκδοθέν  από  την  ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης το έτος 1996.


1. Η εύρεση των λειψάνων του αγίου Ραφαήλ. 

Σταθμό στην αρχαιολογική ιστορία της Λέσβου και της εκκλησίας γενικότερα αποτέλεσε η κατά θείαν  ευδοκίαν εύρεση των τάφων των ιερών λειψάνων των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης στην Θέρμης Λέσβου.

Την πρώτη είδηση βλέπουμε στο περιοδικό « Ο Ποιμήν» ( το 1960 , στη σελίδα 139) , όπου αναφέρεται ότι ευσεβείς γυναίκες εκ θέρμης καθοδηγηθείσαι  εκ των ενυπνίων , ανεύρον δια εσκαφής εις το εν Καρυαίς εξωκκλήσιον της Παναγιάς δύο τάφους με ισάριθμους πλήρεις σκελετούς ανθρώπων , οίτινες αποδίδονται εις δύο Νεομάρτυρες Μοναχούς Ραφαήλ και Νικόλαον οι οποίοι ελθόντες το 1454 εις Λέσβον εμόνασαν εις το Μονύδριον των Καρυών, υποστάντες μαρτυτικόν θάνατο υπό των Τούρκων εξ αιτίας μικράς τοπικής εξεγέρσεως γενόμενης υπό των Χριστιανών εναντίον των Τούρκων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιάκωβος μεταβάς το εσπέρας της Κυριακής 19ης Ιουνίου 1960 επί τόπου προέστη εν τω εξωκκλησίω της ακολουθίας του εσπερινού και ομίλησε εν μέσω χιλιάδων λαού περί των γνωστών και αγνώστων αγίων της εκκλησίας.

Αλλη είδηση μας πληροφορεί ότι το εσπέρας της 25ης  Δεκεμβρίου 1960 χιλιάδες λαού με επικεφαλής τας τοπικάς Αρχάς , τα σχολεία , την μουσική του Ορφανοτροφείου, υπεδέχθησαν την πρώτη εικόνα του Αγίου Ραφαήλ και Νικολάου, την οποίαν εφιλοτέχνησε ο διακεκριμένος βυζαντινός αγιογράφος Φώτιος Κόντογλου.

Την εικόνα Παρέλαβε ο Μητροπολίτης και την καθηγίασε με άγιον Μύρον …Εψάλη κατανυκτικός Εσπερινός εις τον ναό της Κοινότητος Θέρμης, όπου είχαν μεταφερθεί οι δύο Λάρνακες με τα Λείψανα των Αγίων. Ο Μητροπολίτης ομίλησε προς τας χιλιάδες των πιστών υπέρ την ώραν και ακολούθησε επιβλητική Λιτανεία.

2. Περί το έτος 1961 το περιοδικό της Μητροπόλεως « Ο ποιμήν » το υπ’ αριθ 2782/8 – 12 – 1960 ιστορικό έγγραφο της Μητρόπολης Μυτιλήνης κ.κ. Ιακώβου προς την ιερά Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδας « περί της ευρέσεως των Λειψάνων του Αγίου Ραφαήλ και των συν Αυτώ ».  το έγγραφο τούτο αποτελεί την πρώτη θεμελιώδη πράξιν της εκκλησίας για την αναγνώρισιν των Νεοφανών Αγίων.

3. Η Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος υπέβαλε τη σχετικήν έκθεσιν του Σ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης είς το Οικουμενικό Πατρειαρχείον . ζητώντας όπως δια πατριαρχικής πράξεως καταταγώσιν οι Άγιοι εις το αγιολόγιον της εκκλησίας και ορισθή ο επίσημος εορτασμός  δια της πράξεως ταύτης και ως ημέρα εορτασμού η Τρίτη της Διακαινησίμου.

4. Το οικουμενικό Πατριαρχείον δια επισήμου πράξεως αυτού κατέταξε τους Αγίους εις το αγιολόγιον της εκκλησίας και καθώρισε την Τρίτη της Διακαινησίμου ως ημέρα του επισήμου εορτασμού Αυτών.

5. Η ίδρυσις Γυναικείας Μονής εις τις Καρυές της Θέρμης της Λέσβου.  

     Με το υπ’ αριθ. 100450/ 12 – 9 1962. Νομοθετικόν Διάταγμα, ιδρύεται γυναικεία μονή υπό το όνομα « Ιερά Μονή του Αγίου Ραφαήλ» εις θέσιν Καρυές Θέρμης Λέσβου και εντός δωρηθείσης  προς τούτο εκτάσεως ελαιοκτήματος Αγγέλου Ράλλη όπου προϋπήρχε Βυζαντινή Μονή.